Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

TUYỂN SINH THANH NIÊN KHUYẾT TẬT

Trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Dạy nghề Hà Nội (REACH), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) cần Tuyển sinh các bạn Thanh niên Khuyết tật cho Hoạt động Hướng nghiệp và Dạy nghề cho Thanh niên khuyết tật tại Hà Nội theo nội dung đề cập trong video clip dưới đây: