Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Về tổ chức của chúng tôi

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đã đăng ký hợp pháp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018. RCI thuộc điều phối và quản lý của Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á của Việt Nam (SEARAV).

RCI hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật do bệnh phong gây ra. Những can thiệp chính của RCI để đạt được mục tiêu này thông qua nghiên cứu và vận động chính sách về người khuyết tật, giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật. 

Lịch sử hình thành và phát triển

RCI tiền thân là Hiệp hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR) khu vực Mekong. NLR hoạt động tại Việt Nam từ năm 1981 và mở rộng phạm vi hoạt động sang các nước Campuchia, Myanmar, Trung Quốc, Lào và Thái Lan từ năm 2012. Các can thiệp ban đầu của NLR là hỗ trợ các dự án kiểm soát bệnh phong và sau đó mở rộng sang lĩnh vực khuyết tật và hòa nhập người khuyết tật, bao gồm những người mắc bệnh phong.

RCI sẽ tiếp nối chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới đã được NLR gây dựng trong suốt 35 năm qua tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Mê Kông.

Chi tiết...

Tầm nhìn

RCI hướng tới một xã hội mà ở đó người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người mắc bệnh phong có sự bình đẳng trong các quyền và hòa nhập một cách đầy đủ trong cuộc sống.

Sứ mệnh

RCI huy động nguồn lực và thực hiện các can thiệp với trọng tâm vào nghiên cứu và đổi mới trong kỹ thuật công nghệ nhằm tăng cường năng lực sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, bao gồm trẻ em và người mắc bệnh phong.

Ban cố vấn

 • GS.TS.NGƯT. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

  Học viện Quản lý giáo dục

 • HỒ SỸ QUẢNG

  Giám đốc Quốc gia

  Medipeace Vietnam

 • NGUYỄN THỊ KIM ANH

  Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA)

Đội ngũ RCI

Mạng lưới
 •