Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Lịch sử hình thành và phát triển

RCI tiền thân là Hiệp hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR) khu vực Mekong. NLR hoạt động tại Việt Nam từ năm 1981 và mở rộng phạm vi hoạt động sang các nước Campuchia, Myanmar, Trung Quốc, Lào và Thái Lan từ năm 2012. Các can thiệp ban đầu của NLR là hỗ trợ các dự án kiểm soát bệnh phong và sau đó mở rộng sang lĩnh vực khuyết tật và hòa nhập người khuyết tật, bao gồm những người mắc bệnh phong.

RCI sẽ tiếp nối chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới đã được NLR gây dựng trong suốt 35 năm qua tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Mê Kông.