Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Phương pháp tiếp cận

RCI hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật do bệnh phong gây ra. Những can thiệp chính của RCI để đạt được mục tiêu này thông qua nghiên cứu và vận động chính sách về người khuyết tật, giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng động và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật. RCI thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu và bằng chứng, từ hoạt động nghiên cứu, cho mục đích vận động chính sách; cải thiện tiếp cận về giáo dục hòa nhập chất lượng cho trẻ em khuyết tật; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; đồng thời tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong các hoạt động xã hội.