Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

RCI hướng tới một xã hội mà ở đó người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người mắc bệnh phong có sự bình đẳng về các quyền và hòa nhập một cách đầy đủ trong cuộc sống.

SỨ MỆNH

RCI huy động nguồn lực và thực hiện các can thiệp với trọng tâm vào nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng kỹ thuật công nghệ nhằm tăng cường năng lực sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, bao gồm trẻ em và người mắc bệnh phong.