Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

map2
 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Hệ thống Hy vọng về Chăm sóc Trẻ em Khuyết tật (2019)

Tổ chức đối tác: Trẻ em Việt Nam

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Phục hồi chức năng lồng ghép với Người mắc bệnh Phong có Liên quan đến Khuyết tật tại Hải Dương (2019 – 2020)

Tổ chức đối tác: Bệnh viện Phong Chí Linh - Hải Dương

 Hỗ trợ học bổng
Dự án: Hỗ trợ học bổng cho con các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2005 – 2019)

Tổ chức đối tác: Bệnh viện da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa bàn dự án: Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang.

 Hỗ trợ học bổng
Dự án: Hỗ trợ học bổng cho con các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2005 – 2019)

Tổ chức đối tác: Bệnh viện da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa bàn dự án: Bình Định,  Lâm Đồng.

 Hỗ trợ học bổng
Dự án: Hỗ trợ học bổng cho con các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2005 – 2019)

Tổ chức đối tác: Bệnh viện da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa bàn dự án: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình.

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Tăng cường năng lực của cộng đồng người điếc tại Việt Nam và Campuchia chống kì thị xã hội (2020 – 2021)

Tổ chức đối tác: HandSpeak Vietnam

 

 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Quyền về Tình dục và Sức khỏe sinh sản
Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VEAFA)

2. Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD)

 Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Dự án: Hỗ trợ chân giả và dép chỉnh hình cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh

2. Khu điều trị phong Bến Sắn (Xưởng giầy)

 Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Dự án: Hỗ trợ chân giả và dép chỉnh hình cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:  Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Dự án: Hỗ trợ chân giả và dép chỉnh hình cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2019)

Tổ chức đối tác:

1. Xưởng chỉnh hình Hoàn Hảo tại Hà Nội

2. Bệnh viện phong và da liễu TƯ Quỳnh Lập tỉnh Nghệ An (Xưởng giày)

 Giáo dục hòa nhập
Dự án: Tăng cường sự tham gia của trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập năm (2018 – 2020)

Dự án 2: Đảm bảo môi trường giáo dục chất lượng và thân thiện với trẻ có nhu cầu đặc biệt (2020 - 2023)


Tổ chức đối tác: Vietnam Health Improvement Project (VNHIP)

 Giáo dục hòa nhập
Dự án: Tăng cường sự tham gia của trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập năm (2018 – 2020)

Dự án 2: Đảm bảo môi trường giáo dục chất lượng và thân thiện với trẻ có nhu cầu đặc biệt (2020 - 2023)


Tổ chức đối tác: Hội Từ thiện Quảng Trị (QCA)

 Giáo dục hòa nhập
Dự án: Tăng cường sự tham gia của trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập (2018 – 2020)

Tổ chức đối tác: Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI)

 

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Phục hồi chức năng Dựa vào Cộng đồng cho Trẻ em khuyết tật (2019)

Tổ chức đối tác: Capacity Building for Disability Cooperation (CABDICO)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Những người bạn của trẻ em khuyết tật (2019)

Tổ chức đối tác: Disability Development Service Program (DDSP)

 

Dự án 2: Tăng cường năng lực của cộng đồng người điếc tại Việt Nam và Campuchia chống kì thị xã hội (2020 - 2021)


Tổ chức đối tác: Disability Development Service Program (DDSP)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Giáo dục Hòa nhập/Lồng ghép (2019)

Tổ chức đối tác: The Rabbit School


Dự án: Hỗ trợ giáo dục cho Trẻ em Khuyết tật (2019)


Tổ chức đối tác:Veterans International Cambodia (VIC)


Dự án: Hỗ trợ Giáo dục cho Dự án Giáo dục Hòa nhập cho Thanh niên Khuyết tật tại Cam-pu-chia (2019)


Tổ chức đối tác: Marist Solidarity Cambodia (MSC)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Hỗ trợ Trẻ em Khuyết tật tại vùng sâu vùng xa để giúp các em được phát triển tối đa tiềm năng và hòa nhập xã hội (2019)

Tổ chức đối tác: Eden Center for Disabled Children (ECDC)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Giảm thiểu bệnh Phong và Gia tăng Hòa nhập ở trẻ em (2019)

Tổ chức đối tác:  The Leprosy Mission Myanmar (TLMM)


Dự án: Hỗ trợ Trẻ em Khuyết tật tại vùng sâu vùng xa để giúp các em được phát triển tối đa tiềm năng và hòa nhập xã hội (2019)


Tổ chức đối tác:  Eden Center for Disabled Children (ECDC)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Giải quyết vấn đề bất bình đẳng ở trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam có bị khuyết tật (2019)

Tổ chức đối tác: Vietnam Health Improvement Project (VNHIP)

 Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Dự án: Hỗ trợ phục hồi chức năng lồng ghép cho người khuyết tật do bệnh phong gây ra (2020 – 2021)

Tổ chức đối tác: VNHIP (Vietnam Health Improvement Project)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Phục hồi chức năng cho Trẻ em khuyết tật tại Huế. (2019)

Tổ chức đối tác: Quỹ tư vấn di truyền và hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC)

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội (2019)

Tổ chức đối tác: Hội từ thiện Quảng Trị

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Cải thiện sức khỏe toàn diện cho trẻ em khuyết tật ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. (2019)

Tổ chức đối tác: Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI)

 Sức khỏe và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Dự án: Hỗ trợ phục hồi chức năng lồng ghép cho người khuyết tật do bệnh phong gây ra (2020-2021)

Tổ chức đối tác: Bệnh viện Phong Chí Linh - Hải Dương

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Phục hồi chức năng Lồng ghép với Người mắc bệnh Phong có Liên quan đến Khuyết tật và Người Khuyết tật Do các Nguyên nhân Khác tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam (2016 – 2020)

Tổ chức đối tác: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Phục hồi chức năng Lồng ghép với người khuyết tật bao gồm cả người khuyết tật do phong tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam. (2014 – 2019)

Tổ chức đối tác: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

 Hòa nhập xã hội
Dự án: Chúng ta cùng Rung chuông

Tổ chức đối tác:

2019: Trường THCS Xã Đàn

2020: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương