Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Về tổ chức RCI của chúng tôi

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đã đăng ký hợp pháp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018. RCI thuộc điều phối và quản lý của Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á của Việt Nam (SEARAV).

RCI hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật do bệnh phong gây ra. Những can thiệp chính của RCI để đạt được mục tiêu này thông qua nghiên cứu và vận động chính sách về người khuyết tật, giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật.