Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) thực hiện các nghiên cứu về  các vấn đề ưu tiên như sự phát triển và hòa nhập của người khuyết tật và giáo dục hòa nhập. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để xây dựng các can thiệp tiếp theo và cho mục đích vận động chính sách liên quan tới người khuyết tật.

Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập đã thực hiện một nghiên cứu định tính về giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em trở thành người trưởng thành ở trẻ em khuyết tật tại Việt Nam để tìm hiểu về trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của các em, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển và sự chuẩn bị của những thiếu niên khuyết tật và gia đình các em để bước vào tuổi trưởng thành. Nghiên cứu này thu thập thông tin từ các đối tượng có liên quan bao gồm những thiếu niên khuyết tật, người chăm sóc và cha mẹ của các em, các giáo viên và các nhà tuyển dụng dự án do RCI tài trợ thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung. RCI phối hợp với các Tổ chức Đối tác thực hiện thu thập dữ liệu được thực hiện tại địa bàn dự án của RCI tại Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Từ những kết quả tổng hợp được, nghiên cứu khuyến nghị tập trung vào các chương trình can thiệp về cải thiện các kỹ năng liên quan đến giai đoạn dậy thì, giáo dục về tuổi trưởng thành, trao quyền cho thanh thiếu niên, hỗ trợ gia đình và tính liên kết trong các hệ thống. Trong những năm tiếp theo, RCI sẽ đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn bằng cách xây dựng các chương trình chiến lược cùng các Tổ chức Đối tác tại Việt Nam để giải quyết những thách thức của thiếu niên khuyết tật trong quá trình phát triển thành người trưởng thành.