Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

RCI Tuyển Cán Bộ Tài Chính

RCI trân trọng mở đơn tuyển Cán bộ Tài chính, vui lòng tham khảo mô tả công việc và yêu cầu dưới đây:

RCI_Recruitment for Finance Officer 2022

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR