Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Photovoice – Hòa nhập 1 (2022)

RCI/AAI Photovoice RCI/AAI Photovoice
RCI/AAI Photovoice RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

RCI/AAI Photovoice

 


Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng theo dõi trang facebook của tổ chức tại đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập hoặc truy cập website của tổ chức tại link sau: RCI.NLR

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)”

Các tin liên quan
Photovoice – Dự án AP (2022)