Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Thông tư số: 26/2019/TT-BGTVT – Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 quy chuẩn quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy