Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch: Quy định về việc xác đinhk mức độ khuyết tật