Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Quyết định : Ban hành kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục