Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành về quy định giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật