Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Luật số: 51/2010/QH12 – Luật người khuyết tật