Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Các văn bản pháp luật

Kế hoạch quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020