Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Báo cáo

Báo cáo hoạt động năm 2019 (chỉ có bản tiếng Anh)