Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Contact

  • RESEARCH CENTER FOR INCLUSION
  • Room 307 & 308, E1 Building Trung Tu Diplomatic Compound 
          6 Dang Van Ngu Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
  • Tel : +84 24 3225 2851