Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Phục hồi chức năng Lồng ghép với Người mắc bệnh Phong có Liên quan đến Khuyết tật và Người Khuyết tật Do các Nguyên nhân Khác tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam (2016 – 2020)

Các tin liên quan