Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Phục hồi chức năng lồng ghép với Người mắc bệnh Phong có Liên quan đến Khuyết tật tại Hải Dương (2019 – 2020)

Các tin liên quan