Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Phục hồi chức năng Lồng ghép với người khuyết tật bao gồm cả người khuyết tật do phong tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam. (2014 – 2019)

Các tin liên quan