Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Tăng cường năng lực của cộng đồng người điếc tại Việt Nam và Campuchia chống kì thị xã hội (2020 – 2021)

Các tin liên quan