Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội (2019)

Các tin liên quan