Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hỗ trợ chân giả và dép chỉnh hình cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh phong tại Việt Nam (2019)

Các tin liên quan