Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

Tiền thân là tổ chức NLR Mekong

Hỗ trợ phục hồi chức năng lồng ghép cho người khuyết tật do bệnh phong gây ra (2020 – 2021)

Các tin liên quan